Normes de Convivència

NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA
 • L'ordre i el manteniment del silenci són imprescindibles per a la tasca d'ensenyament.
 • No es pot sortir del centre sense l'acompanyament d'un adult.
 • No es poden portar telèfons mòbils ni altres aparells electrònics (distorsionen el bon funcionament de la classe i, a més, provoquen robatoris).
 • L'alumnat ha de tenir en tot moment cura de les seves pertinences.
 • És obligatori i molt important portar l'agenda al dia.
FALTES D'ASSISTÈNCIA I RETARDS
 • Es porta un control sistemàtic de les faltes d'assistència i retards.
 • Les faltes només es poden justificar mitjançant els justificants del centre i/o oficials, si s'escau.
 • La justificació de les faltes d'assistència es farà al més aviat possible.
 • Les faltes d'assistència reiterades i injustificades comporten una sanció.
BIBLIOTECA
 • Per fer servir la biblioteca de l'institut a l'hora del pati, cal apuntar-se a Consergeria abans de les 10:30 hores.
 • La biblioteca és un espai d'estudi, consulta i lectura. No s'hi ha d'anar a fer res diferent, ni a menjar o beure, ni a destorbar els altres. Altrament, es perdria el dret a tornar-hi.

Entitats Col·laboradores