Articles

Treball d'estiu

Treball d'estiu de 1r d'ESO

Treball d'estiu de 2n d'ESO

Treball d'estiu de 3r d'ESO

Treball d'estiu de 4t d'ESO

Treball d'estiu de Batxillerat

L’alumnat que a l’avaluació final de juny tingui una qualificació inferior a 5 en alguna matèria s’haurà de presentar a les proves extraordinàries que es faran els dies 1, 2 i 3 de setembre (l’horari es podrà consultar al vestíbul de l’institut i a la pàgina web a partir del dia 29 d’agost).

De la mateixa manera, al setembre es poden recuperar matèries pendents de cursos anteriors (cal parlar amb el professorat de l’àrea).

També és obligatori fer el treball d’estiu de totes aquelles matèries en les quals s’hagi obtingut una qualificació inferior a 5 (excloses l’Acció tutorial; l’Atenció educativa alternativa; les optatives de 1r, 2n i 3r d’ESO i el Projecte de recerca). El treball d'estiu de les diferent matèries s’haurà de lliurar al professorat corresponent el dia de la prova extraordinària.

L’alumnat que vulgui fer servir els llibres de text del curs actual durant l’estiu podrà recollir-los a l’institut de l’1 al 5 de juliol, sempre que s’hagi adherit al programa de reutilització de llibres de text del curs 2014-2015, i els tornarà al professorat el dia de la prova extraordinària.

L’alumnat que tingui totes les matèries aprovades també pot fer la feina d’estiu proposada i lliurar-la a l’inici del proper curs.

 

Entitats Col·laboradores